Delad vårdnad

Delad vårdnad är gemensam vårdnad

Delad vårdnad verkar vara ett uttryck som används av gemene man när man talar om vårdnad efter till exempel en skilsmässa, då vårdnaden delas rättvist mellan föräldrarna med växelvist boende för barnen, varannan högtid osv. Formen i sig är inte en olämplig lösning, om det är det som är bäst för barnet. Men oftare handlar den om att det ska bli rättvist för föräldrarna. I lagens ögon finns bara två vårdnadsformer: ensam vårdnad eller gemensam vårdnad. Den gemensamma vårdnaden kan se lite olika ut. Barnet kan bo växelvis eller heltid hos en förälder, träffa den andre föräldern över helgen eller ibland bara per telefon. Det som är obestridligt är att båda föräldrarna har lika stor skyldighet att se till att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. De skall också ta hänsyn till barnets egna åsikter och önskemål beroende på barnets ålder och mognad. Om föräldrarna bor på skilda håll ska de båda se till att barnet har kontakt med den andra. Men man ska komma ihåg att det denna kontakt ingår i barnets rättigheter, inte i den andre förälderns. Det är alltid barnets bästa som styr.

Gifta eller skilda föräldrar

Om barnet föds när föräldrarna redan är gifta så får de automatiskt gemensam vårdnad. Gifter de sig efter födseln, och efter att faderskapet bekräftats, får de automatiskt gemensam vårdnad.
Om ett barn föds när föräldrarna är ogifta så kommer modern ensam ha den faktiska vårdnaden för barnet. För att fadern ska ha samma juridiska rättigheter gällande barnet, det vill säga gemensam vårdnad, krävs en särskild anmälan till socialtjänsten i kommunen.

Vid bortgång

Om en av föräldrarna dör blir den andre automatiskt ensam vårdnadshavare om föräldrarna tidigare haft gemensam vårdnad. Var den bortgångna föräldern ensam vårdnadshavare måste den andra föräldern ansöka hos tingsrätten om att få vårdnaden om barnet. Tingsrätten beviljar ansökan om det inte strider mot barnets bästa.

Vårdnad om syskon

Har man flera barn i en syskonskara har föräldrarna rätt att välja om man vill ha ensam eller
gemensam vårdnad om respektive barn. Samma juridiska rättigheter behöver alltså inte gälla för
samtliga barn, men lagen rekommenderar att samma person/personer utses till vårdnadshavare för syskon, om inte särskilda skäl talar mot det.

Vid oenighet

Om ni inte kan komma överens kan tingsrätten avgöra frågorna i en vårdnadstvist. Då rekommenderas det att du har ett ombud som kan hjälpa dig att föra talan och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd och rättshjälp.

Hör av er till oss innan ni hör av er till tingsrätten.

Vi på Juristpunkten har inriktning familjejuridik som rör barn. Vi hjälper dig med råd och kan biträda dig i en vårdnadstvist. Vi kan vårdnadsfrågor och har många års erfarenhet av att processa i domstol.

Juristpunktens vision är att ”vi försöker mer, oavsett var du bor”.

Välkommen att höra av dig!

shutterstock_162757187

Kontakt

Jag har tagit del av villkoren och informationen nedan

När du kontaktar oss på Juristpunkten genom att klicka på ”Skicka”, ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Se vår integritetspolicy för information om personuppgiftsbehandling.

Låt oss ringa upp dig…

Jag har tagit del av villkoren och informationen nedan

När du kontaktar oss på Juristpunkten genom att klicka på ”Skicka”, ger du ditt samtycke till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Se vår integritetspolicy för information om personuppgiftsbehandling.